Plate XXII: Molybdenum Ores, Chrome Ores, Antimony Ores, Arsenic Ores

  • 1859