Plate XVIII: Pyrites, Magnetic Iron, Iron-Glance, Iron Ores

  • 1859